Mübaşirlere Yeşil Pasaport Verilmesi

Sendikamızca, Adliyelerde yapılan üyelik çalışmaları sırasında, Mübaşir kadrosunda görev yapan personellerin Yeşil Pasaport (Hususi Damgalı Pasaport) alamadığı hususu tarafımıza bildirilmiş olup;

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun “Hususi Pasaportlar” başlıklı 14’üncü maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; Diplomatik Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kanuna göre hususi pasaport verilmesinde kadro derecesinin 1, 2 ve 3 olması oldukça önemlidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre üniversite mezunu memurların 1’inci dereceye kadar yükselmesine herhangi bir engel bulunmamakla beraber, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince 1, 2, 3 ve 4’üncü dereceli memur unvanlı kadro ihdas edilmemiştir. Yani, her ne kadar üniversite mezunu olan memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, 657 sayılı Kanun’un 67’nci maddesine göre 1’inci dereceye kadar yükselebilse de kadro dereceleri 5’inci dereceden yukarıya çıkamamaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümde kadro derecesinin 1, 2 ve 3 olması gerektiği belirtildiğinden, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin 1’inci derece olması nedeniyle Hususi Damgalı Pasaport (yeşil pasaport) alınması mümkün değildir. Nitekim Devlet Personel Başkanlığı’nın 14/11/2013 tarihli ve 21520 sayılı görüşünde de Belediye 5. dereceli memur kadrosunda olup, hizmet belgesinde kazanılmış hak aylığı 2/2, emekli müktesebi 2/1 olan personelin yeşil pasaport alamayacağı belirtilmiştir.

Bazı kamu kurumlarında çalışan memur ve hizmetlilerin kadro dereceleri farklı düzenlenmiş olduğundan bunların 1’inci ve 3’üncü dereceye kadar yükselme sorunu yoktur. 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun eki kadro cetveline bakıldığı zaman durum açıkça görülecektir.

Buna göre, TBMM’de çalışan memur unvanlı bir personel, 1’inci dereceli bir kadroya yükselebilir, yine hizmetli ünvanlı bir personel de 3’üncü dereceli bir kadroya yükselebilmektedir.

Ayrıca, bu bağlamda oto tamir ustası, halıcı, dokumacı, şoför, marangoz, çilingir, kazancı, boyacı-badanacı, aşçı, garson, berber ve dağıtıcı gibi kadrolarda bulunanlar yeşil pasaport imkânından faydalanmaktadırlar. Başka kurumlardaki memurlar 5’inci dereceden yukarı derecelere yükselemediği halde, Meclis’te görev yapan hizmetli personelin 3 üncü dereceye kadar yükselmesi açık olarak Anayasanın 10. maddesinin l. Ve son fıkrasında belirtilen;  “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” ilkesine aykırı olduğuna dair Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunduk.

Yazıyı görmek için buraya tıklayın. 1 2

Yargı Sen
Takip Et
Latest posts by Yargı Sen (see all)

Yargı Sen

Bizim yegane amacımız; üyemiz olsun yada olmasın tüm kamu çalışanlarının hak ettiği, insana yakışır bir iş ortamında, eşit şartlara ve şansa sahip olduğu, gelecek ve geçim kaygısı yaşamadığı bir çalışma düzeni inşa edebilmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir